Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ZOYACOLORS.PL

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujący się na stronie www.zoyacolors.pl –  za pośrednictwem sklepu internetowego zoyacolors.pl.
 2. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.zoyacolors.pl oznacza potwierdzenie znajomości i zatwierdzenie niniejszego regulaminu.

DEFINICJE

 1. SPRZEDAJACYM i właścicielem witryny www.zoyacolors.pl jest firma NAILCO Krzysztof Krupiński (zwana dalej NAILCO), z siedzibą w Warszawie 02-677, przy ul. Wynalazek 2a lok. U 3, NIP 661-172-28-37, autoryzowany dystrybutor marek ZOYA, QTICA na terenie Polski.
 2. SKLEPEM jest witryna internetowa umieszczona na stronie www.zoyacolors.pl, przez którą można dokonywać zakupów produktów umieszczonych na stronie www.zoyacolors.pl/produkty.
 3. KUPUJACYM jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła zamówienia na produkty oferowane w SKLEPIE.

ZAMÓWIENIA I ZASADY SPRZEDAŻY

 1. W SKLEPIE mogą zaopatrywać się osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.zoyacolors.pl.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw związanych z konserwacją witryny internetowej www.zoyacolors.pl
 4. Wykonanie zamówienia polega na:
  1. Wyborze jednego lub kilku produktów znajdujących się w SKLEPIE
  2. Prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia
  3. Przesłania formularza zamówienia pocztą elektroniczną ze strony www.zoyacolors.pl
 5. Ceny towarów znajdujących się w SKLEPIE wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, a także do wprowadzania i wycofywania produktów z oferty.
 7. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez KUPUJACEGO. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 17.00, sobotę oraz niedziele i święta zostaną rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych, od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, które posiada wszelkie niezbędne informacje do jego realizacji oraz uiszczenia opłaty za zamówione produkty i koszty przesyłki. Datą potwierdzającą uiszczenie opłaty jest dzień zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego.
 9. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego termin realizacji zamówień określonych w pkt. 8 może ulec zmianie, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego podając mu przyczynę przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz informację o możliwym terminie dostawy.
 10. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionych produktów lub zamówionej ilości produktów w magazynie, Sprzedający telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący w takiej sytuacji jest uprawniony do nie zaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 11. Sprzedający dostarcza zakupiony towar pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 12. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów zamówionych towarów oraz przesyłki.
 13. Formą płatności za zamówione produkty jest przelew bankowy na konto podane wraz z informacją o złożonym zamówieniu lub też poprzez zapłatę przy odbiorze przesyłki.
 14. Wysyłka towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 15. Produkty oferowane w sklepie www.zoyacolors.pl są nowe i oryginalne.
 16. NAILCO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2.  Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Klienta na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

5. Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Stosowane formy płatności od Kupujących to przedpłata przelewem na konto bankowe NAILCO lub zapłata firmie dostarczającej zamówienie przy odbiorze przesyłki.

REKLAMACJE

 1. Produkty zakupione w sklepie www.zoyacolors.pl są objęte gwarancją jakości oraz gwarancją oryginalności, a także są fabrycznie nowe.
 2. Sprzedający uwzględnia reklamacje Kupujących w przypadku niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176).
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. W takiej sytuacji towar należy odesłać przesyłką pocztową w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek od klientów nadanych za pobraniem.
 4. Kupujący może złożyć reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych produktów, w przypadku wad dostarczonych produktów, opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia:
  a) pisemnie, na adres siedziby Sprzedającego;
  b) na adres e-mail:
  info@nailco.pl
 5. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedającego.
 6. Sprzedający rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
 7. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego dotyczącej wad dostarczony produktów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy produkt zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego produktu będzie niemożliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę oraz wystawi odpowiednią fakturę korygującą.
 8. Reklamowany towar powinien być wysłany dowolną firmą kurierską lub Pocztą Polską na własny koszt na adres Sprzedającego: NAILCO Krzysztof Krupiński, Ul. Wynalazek 2a lok. U3, 02-677 Warszawa

 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sklep internetowy www.zoyacolors.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, na przykład z powodu wadliwego działania sieci Internet lub wyczerpania się zapasów magazynowych.
 2. Sklep internetowy www.zoyacolors.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres email oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
 3. Sklep internetowy www.zoyacolors.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku możliwości realizacji zamówienia niezależnych od niego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep internetowy www.zoyacolors.pl gwarantuje swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby firmy NAILCO i przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani innym firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 2. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich korekty lub usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkty zawarte na stronie www.zoyacolors.pl oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi. Sprzedający oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celu reklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków towarowych przysługujących innym podmiotom. Kupujący zobowiązuje się do poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących Sprzedającemu.
 3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu www.zoyacolors.pl są objęte prawami autorskimi  i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane ani rozpowszechniane  przez inne osoby oraz firmy bez zgody Sprzedającego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.zoyacolors.pl.

      5.     Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na witrynie internetowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl